Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap op OBS De Kievitshoek

Net als elke school heeft obs De Kievitshoek een Medezeggenschapsraad (MR). Dat is wettelijk zo geregeld. Als MR praten we met de directie van de school over het beleid en keuzes die daarbinnen gemaakt worden. Bijvoorbeeld over het schoolplan, de begroting of beleid rondom pesten. Voor sommige zaken hebben we adviesrecht voor andere instemmingsrecht. De MR bestaat op onze school uit vier leden: twee ouders en twee personeelsleden. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Leden worden steeds voor twee jaar gekozen. De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. De personeelsgeleding wordt door en uit het personeel gekozen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

OBS De Kievitshoek onderdeel stichting Talent

OBS De Kievitshoek is samen met 7 andere openbare scholen in de gemeente Westerveld onderdeel van Stichting Talent Westerveld. Het stichtingsbestuur is het schoolbestuur en verantwoordelijk voor het goed draaien van de scholen. Voor de dagelijkse leiding heeft het schoolbestuur Voorzitter College van Bestuur aangesteld en per onderwijsteam een directeur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor het beleid van de scholen en de beslissingen die worden genomen voor de school. Veel zaken worden voor alle scholen gelijk geregeld. Het schoolbestuur legt advies- en instemmingsplichtige onderwerpen voor aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten van elke school een ouder en een leerkracht. Zij zijn tevens lid van de MR van de school.

Iets voor de MR?

Het kan zijn dat u als ouder of personeelslid iets hebt voor de MR. Neem dan contact met ons op. We bekijken dan of het een onderwerp is dat ons aangaat en bespreken het in dat geval in de eerst volgende vergadering. Als het gaat om een onderwerp dat gerelateerd is aan uw eigen kind, kan het zijn dat we u vragen dat eerst met de betreffende leerkracht te bespreken. Of anders met de directie, Albert Elken.  De MR is altijd bereid om u daar bij te helpen. U kunt een MR-lid aanspreken op het schoolplein, bellen of mailen; mr-kievitshoek@talentwesterveld.nl

Vergaderen

De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. In de vergaderingen komt een aantal punten jaarlijks terug. Dat zijn bijvoorbeeld het schooljaarplan, de schoolgids en het formatieplan. Daarnaast zullen gedurende het schooljaar onderwerpen besproken worden die meer een ad hoc karakter hebben. MR-leden kunnen zelf ook initiatief nemen en agendapunten aandragen.

De MR van OBS De Kievitshoek en die van de OBS De Hoekstee vergaderen tegelijk, omdat zij deel uitmaken van hetzelfde onderwijsteam en er daardoor veel beleidsmatige raakvlakken zijn. Uiteraard zijn beide scholen evenredig vertegenwoordigd.