Medezeggenschapsraad
In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is bepaald, dat alle scholen een medezeggenschapsraad dienen te hebben. In de medezeggenschapsraad zitten zowel leerkrachten als ouders. Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. 
 
De medezeggenschapsraad (MR) fungeert als controlerend en adviserend en soms besluitvormend orgaan met betrekking tot algemene zaken die de school, de kinderen (en ouders) en het personeel betreffen. 
 
Een ieder die bij de school betrokken is (leerling, ouder of verzorger, leerkracht), is gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedings – en werkklimaat. De MR kan hier een belangrijke rol in spelen door regelmatig overleg met de directie te hebben over allerlei zaken die de school aangaan. De MR kan invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR heeft recht op informatie en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het e-mailadres van MR: mr-kievitshoek@talentwesterveld.nl

Leden Medezeggenschapsraad Hoekstee-Kievitshoek

Melany Lof Voorzitter / oudergeleding Hoekstee
Nienke Bolding Oudergeleding Kievitshoek
Gideon Perton Oudergeleding Kievitshoek
Oudergeleding Hoekstee
Susan Groenewegen Personeelsgeleding Hoekstee
Youri Tillema Secretaris / Personeelsgeleding Hoekstee
Evelien Perik-Walta Personeelsgeleding Kievitshoek
Marissa van der Schee Personeelsgeleding Kievitshoek

De MR van OBS De Kievitshoek en die van de OBS De Hoekstee vergaderen tegelijk, omdat zij deel uitmaken van hetzelfde onderwijsteam en er daardoor veel beleidsmatige raakvlakken zijn. Uiteraard zijn beide scholen evenredig vertegenwoordigd. De MR vergadert 5 à 6 keer per jaar in de personeelsruimte van de Hoekstee of de Kievitshoek.