Spelen in de zandbak

Visie op onderwijs

De kinderen van onze school maken deel uit van een steeds veranderende maatschappij. Dit houdt in dat wij alert moeten blijven en ons onderwijs daar eventueel op aan moeten passen.

Natuurlijk moet onze school bij haar aanpak van het onderwijs voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het primair onderwijs worden gesteld.

Het uitgangspunt van ons handelen is, dat ieder kind uniek is en de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen: het kan kennis vergaren en vaardigheden aanleren. Daarnaast gaan wij ervan uit dat ieder kind zijn eigen specifieke talenten heeft. De ontwikkeling van kennis, vaardigheden en talenten doet een kind op zijn eigen wijze en in een min of meer eigen tempo.

Wij willen dat een kind op De Kievitshoek tot zijn recht komt en dat het zich op zijn plaats voelt. Bij ons leert een kind, dat het anderen moet respecteren, dat het tolerant moet zijn, dat het gevoelens mag uiten en gevoelens van een ander moet respecteren.

De school wil ieder kind optimaal begeleiden bij het ontwikkelingsproces. Om dit mogelijk te maken, zorgen wij voor een goed pedagogisch klimaat, in een uitnodigende en veilige leeromgeving. We hebben aandacht voor het individuele kind en zijn zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en het zelf verantwoordelijk zijn.

Wij laten merken dat wij vertrouwen hebben in onze leerlingen en schatten hun mogelijkheden hoog in. Hiermee willen wij bereiken dat het zelfvertrouwen van alle leerlingen wordt versterkt.

We stimuleren de kinderen zelf actief problemen op te lossen en initiatieven te nemen. De kinderen krijgen mogelijkheden tot het zelfstandig indelen en maken van een taak en tot het zelf ontdekken van oplossingen.

Ook stimuleren wij de kinderen steeds meer tot het maken van keuzes in planning, tempo, volgorde en nakijken van te maken opdrachten. Daarnaast draagt elk kind de verantwoording voor zijn eigen woorden en daden. De zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid maken deel uit van het groeiproces van een kind. Omdat kinderen onderling verschillend zijn en zich verschillend ontwikkelen, houden wij hier rekening mee.

Niet alle kinderen hebben dezelfde mogelijkheden. Kinderen kunnen dus niet allemaal hetzelfde bereiken. In het onderwijs streven wij ernaar om voor ieder kind het maximale van zijn/haar kunnen te ontwikkelen. We helpen elk kind zijn mogelijkheden te ontwikkelen en zijn grenzen te verleggen. Wij gaan adequaat met doelen om en hanteren een goed leerlingvolgsysteem.

Onze missie: Daar waar leren leuk is!